ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Μια εξαγγελία χρόνων φαίνεται παίρνει σάρκα και οστά.

Από σήμερα αρχίζουν οι εγγραφές για οικογενειακό γιατρό  στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου

Α) Γιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, θα εγγράφουν σε αναλογία ένας  ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες .

Β) Παιδίατροι, θα ενγγράφουν σε αναλογία ένας  παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά.


ΕΡΓΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

          να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,
·         να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,
·         να συν-διαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,
·         να συμβάλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας,
          να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, στστ) να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας,
·          να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,
·         να συμβάλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας,
·         να λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.).

      ΕΡΓΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

·         να παρέχει συστηματική παρακολούθηση της υγείας παιδιών και εφήβων,
·         να αντιμετωπίζει ασθένειες και να διαχειρίζεται προβλήματα υγείας όπως έκτακτα, επείγοντα και χρόνια περιστατικά,
·         να πραγματοποιεί εμβολιασμούς και να ελέγχει την εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού και των ενηλίκων,
·          να υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους, αλλά και της γενικότερης φροντίδας του,
·         να πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο παιδιών και εφήβων με ανάπτυξη και εφαρμογή καθολικών ή επιλεκτικών, λόγω παρουσίας επιβαρυντικών παραγόντων στο ιστορικό του παιδιού ή της οικογένειας, προγραμμάτων πρώιμης ανίχνευσης νοσημάτων, με βάση κατευθυντήριες οδηγίες
·         να παρακολουθεί την ανάπτυξη των παιδιών και να προβαίνει σε εκτίμηση δυσκολιών-προβλημάτων συμπεριφοράς,
·         να τηρεί το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, να συμπληρώνει το Δελτίο αυτού και να χορηγεί τις βεβαιώσεις υγείας,
·         να πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε νεογέννητα και φροντίδα μη περιπατητικών παιδιών με χρόνιες παθήσεις,
·          να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης, εξαρτήσεων, διατροφικών διαταραχών και φροντίδα στην οικογένεια με σκοπό την υποστήριξη των γονέων και την πρόληψη και πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και σε οικογένειες υψηλού κινδύνου και να εξασφαλίζει την κατάλληλη διασύνδεσή τους με εξειδικευμένα υποστηρικτικά πλαίσια,

·          να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας και με τοπικές αρχές, σχολεία και άλλους φορείς της κοινότητας.

     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΟ

 κατόπιν αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου, οπου  συμπληρώνονται Στοιχεία Ταυτότητας, ο Α.Μ.Κ.Α. και Στοιχεία Επικοινωνίας σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Ενηλίκων) που επισυνάπτεται

·  Στο γραφείο της Γραμματείας του Κέντρου Υγείας
Με ηλεκτρονική αίτηση στο ηλεκτρονικό e-mail της ιστοσελίδας του Κέντρου Υγείας  kentro.igias@gmail.com  συμφωνα  με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Ενηλίκων) που επισυνάπτεται

Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι ανήλικος, οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από γονέα ή πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του.(αίτηση δια νομίμου αντιπροσώπου) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Ανηλίκων)  ειτε στο Κέντρο Υγείας είτε ηλεκτρονικά kentro.igias@gmail.com βάσει του εντύπου που επισυνάπτεται

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση με δημόσια έγγραφα των προσωπικών στοιχείων  (ταυτότητα ή διαβατήριο, Α.Μ.Κ.Α. και αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση) και καταγραφή σύντομου ιατρικού ιστορικού.ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ  ΑΡΧΕΙΑΒλαχογιάννης  Νίκος Συντονιστής

Διευθυντής Κέντρου Υγειας Λαυρίου