ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όλο το προσωπικό υπηρεσιών υγείας που εργάζεται σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) πρέπει να φοράει ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ κατά τη διάρκεια παραμονής του στα ΤΕΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (www.eody.gov.gr).


 Επίσης, το προσωπικό υπηρεσιών υγείας εκτός ΤΕΠ, που είναι πιθανόν να διαχειριστεί ασθενή με αναπνευστική λοίμωξη, ανεξάρτητα αιτιολογίας, πρέπει να φοράει ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ.


Οι ιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό υπηρεσιών υγείας πρέπει να ενημερώνονται για τον ορισμό κρούσματος λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό από την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (www.eody.gov.gr).

Αυτό-παρακολούθηση και επικοινωνία με προκαθορισμένο άτομο-σημείο επαφής

 Όλο το προσωπικό υπηρεσιών υγείας βρίσκεται σε εγρήγορση για πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (π.χ. βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια) και μετρά καθημερινά τη θερμοκρασία του.

Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των τμημάτων πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) του νοσοκομείου για την υγεία του προσωπικού καθημερινά, πριν την έναρξη της εργασίας.

Το προσωπικό υπηρεσιών υγείας πρέπει, σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα, να ενημερώνει το διευθυντή ή τον προϊστάμενο του τμήματος και την ΕΝΛ ή τον Ιατρό Εργασίας, ώστε να αποφασιστεί εάν απαιτείται κλινική εκτίμηση και πιθανή απομάκρυνση από την εργασία του.

 Στενή επαφή

Ως στενή επαφή ορίζεται

  • ·        η επαφή διάρκειας >15 λεπτών σε απόσταση ς μεγαλύτερο  από 2 μέτρα από ασθενή με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19
  • ·        ή άμεση επαφή με εκκρίσεις του αναπνευστικού συστήματος χωρίς την εφαρμογή του ατομικού εξοπλισμού προστασίας.
Κριτήρια που καθορίζουν τον κίνδυνο της στενής επαφής περιλαμβάνουν τα κλινικά συμπτώματα του ασθενή, την εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας από τον ασθενή, τη χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας από το προσωπικό και τους χειρισμούς με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος

Εκτίμηση κινδύνου
Ο Πίνακας που επισυνάπτεται  περιγράφει πιθανά σενάρια που διευκολύνουν την εκτίμηση κινδύνου.

Τα σενάρια αυτά δεν μπορούν να καλύψουν ούτε να υποκαταστήσουν την αξιολόγηση κάθε περίπτωσης. 
Η ΕΝΛ ή ο Ιατρός Εργασίας λαμβάνει την τελική απόφαση για την απομάκρυνση του προσωπικού υπηρεσιών υγείας από τα εργασιακά του καθήκοντα.

Υψηλού κινδύνου έκθεση

 Στενή επαφή με ασθενή με COVID-19 ο οποίος ΔΕΝ φορούσε απλή χειρουργική μάσκα ενώ ταυτόχρονα και ο επαγγελματίας υγείας ΔΕΝ φορούσε μάσκα (απροστάτευτη έκθεση μύτης και στόματος σε δυνητικά μολυσματικό υλικό).

 Η παρουσία σε χώρο όπου διενεργούνται χειρισμοί που είτε μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα είτε συμβάλλουν στην ανεξέλεγκτη εκτίναξη μολυσματικών αναπνευστικών εκκρίσεων (π.χ καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, διασωλήνωση, αποσωλήνωση, βρογχοσκόπηση, νεφελοποίηση, πρόκληση απόχρεμψης), χωρίς αναπνευστική και οφθαλμική προστασία, επίσης θεωρείται έκθεση υψηλού κινδύνου (απροστάτευτη έκθεση οφθαλμών, μύτης και στόματος σε δυνητικά μολυσματικό υλικό).

Μετρίου κινδύνου έκθεση

•Στενή επαφή με ασθενή με COVID-19 ο οποίος φορούσε απλή χειρουργική μάσκα ενώ ταυτόχρονα ο επαγγελματίας υγείας ΔΕΝ φορούσε μάσκα (απροστάτευτη έκθεση μύτης και στόματος σε δυνητικά μολυσματικό υλικό).

 Κάποιες χαμηλού κινδύνου εκθέσεις μπορεί να θεωρηθούν ως μετρίου κινδύνου ανάλογα με τον τύπο της κλινικής φροντίδας.

Για παράδειγμα, επαγγελματίας υγείας που κατά τη διάρκεια χειρισμών με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος, φορούσε προστατική ποδιά, γάντια, οφθαλμική προστασία αλλά απλή χειρουργική μάσκα και όχι μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP3), θεωρείται ότι είχε μετρίου κινδύνου έκθεση.

 Η περίπτωση κλινικής πράξης χωρίς πρόκληση αερολύματος, με τον προαναφερόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, αποτελεί έκθεση χαμηλού κινδύνου.

Χαμηλού κινδύνου έκθεση

Σύντομες επαφές με ασθενή με COVID-19 ή στενή επαφή με ασθενή ο οποίος φορούσε απλή χειρουργική μάσκα ενώ ταυτόχρονα ο επαγγελματίας υγείας φορούσε απλή χειρουργική ή μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας.

 Η εφαρμογή οφθαλμικής προστασίας σε συνδυασμό με την απλή χειρουργική ή τη μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας μειώνει ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο έκθεσης.

Ενεργητική παρακολούθηση

Σε καθημερινή βάση όλες οι ΕΝΛ ενημερώνουν τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τον ΕΟΔΥ για το προσωπικό υπηρεσιών υγείας με υψηλού κινδύνου έκθεση που έχουν την οδηγία απομάκρυνσης από τα εργασιακά του καθήκοντα για 7 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με ασθενή με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 και παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού. 

Ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε τηλεφωνική επικοινωνία με το προσωπικό υπηρεσιών υγείας που βρίσκεται σε κατ’ οίκον απομόνωση για την παρακολούθηση της υγείας του και τη διαχείριση του.